Algemene Voorwaarden

GevoeligSterk (eerder Kind&Kracht) is opgericht op 17 juni 2011 door J.E. Sjardijn – Brandse te Maassluis onder kvk nummer: 52955990. Hoofdactiviteiten zijn het bieden van coaching en begeleiding aan ouders/verzorgers, jongeren en kinderen. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven en workshops voor kinderen, ouders, leerkrachten/leidsters en andere professionals/ geïnteresseerden.

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van GevoeligSterk zijn algemene voorwaarden van kracht. U kunt deze voorwaarden lezen op de website en opvragen bij Jeanette Sjardijn – GevoeligSterk. Wanneer u sessies, cursussen of andere diensten van GevoeligSterk afneemt, gaat u daarbij akkoord met de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Praktijk GevoeligSterk verwerkt uw persoonlijke gegevens, lees in het privacy policy welke gegevens en hoe. Bij een eerste sessie zal een overeenkomst met u worden doorgenomen en wordt u gevraagd te tekenen voor kennisneming van en akkoord gaan met de algemene voorwaarden en privacy beleid van praktijk GevoeligSterk.

Afspraak

In de praktijk wordt er gewerkt op afspraak. U kunt zowel telefonisch als per email een afspraak maken. Een afspraak staat pas vast wanneer u daar een mondelinge of schriftelijke (per email) bevestiging van heeft ontvangen.

Algemene Voorwaarden voor particulieren en bedrijven welke diensten afnemen van Jeanette Sjardijn, praktijk GevoeligSterk.

I. Algemeen
I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
i. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. De opdrachtgever kan een natuurlijke – of rechtspersoon zijn.
ii. Opdrachtnemer: Jeanette Sjardijn, gevestigd te Maassluis Jeanette Sjardijn levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren.
iii. Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer.
iv. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.’
v. Offerte: een formele aanbieding van werkzaamheden van Jeanette Sjardijn aan de opdrachtgever.

II. Toepasbaarheid
I. De voorwaarden maken deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

III. Totstandkoming van de overeenkomst
I. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte offerte door opdrachtgever is ondertekend en in bezit van opdrachtnemer is gekomen.
II. Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer van opdrachtgever bevestiging heeft ontvangen van het geven van persoonlijke (groep)sessies aan één of meerdere cliënten. Wanneer u sessies, cursussen of andere diensten van Jeanette Sjardijn afneemt, gaat u daarbij akkoord met deze beschreven algemene voorwaarden. U kunt deze voorwaarden lezen op de website en opvragen bij Jeanette Sjardijn.
III. Afspraken vinden plaats op de praktijklocatie te Maassluis, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemen een andere locatie overeen zijn gekomen.

IV. Offertes
I. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/ aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft deze het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
II. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
III. De opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

V. Verplichting van de opdrachtgever
I. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een offerte en het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
II. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
III. Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikkingstellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.
IV. De uit een vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

VI. Geheimhouding
I. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
II. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de coach en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen coach en cliënt.
III. Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.
IV. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
V. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

VII. Honorarium, kosten, tarieven
I. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
II. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
III. Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en zaalhuur en inclusief kosten voor inschakeling van derden tenzij anders overeengekomen.
IV. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage te stellen.
V. Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.
VI. Voor alle afspraken met bedrijven en particulieren betreft coaching geldt, dat afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd of in overleg verschoven, in rekening gebracht kunnen worden.
VII. Afspraken met bedrijven en particulieren betreft het geven van lezingen en/of workshops die niet 14 dagen van tevoren worden afgezegd of in overleg verschoven, kunnen in rekening gebracht worden.

VIII. Betaling
I. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de factuur vermelde datum. Er wordt gewerkt met digitale facturen welke verstuurd worden per email. In overleg kan er bij coachingstrajecten afgesproken worden het factuurbedrag in twee termijnen op te splitsen. Actuele tarieven staan vermeld op de website van GevoeligSterk. De tarieven kunnen tussentijds worden aangepast door GevoeligSterk.
II. Indien opdrachtgever niet onder de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld.
III. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
IV. Betalingen door privé-cliënten dienen tijdens de afname van een losse sessie contant te worden voldaan. Voor coachingstrajecten dienen ook privé-cliënten betaling te doen door overmaken van factuurbedrag naar betalingsgegevens zoals op de factuur vermeld.

IX. Reclames
I. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatief waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de datum van de verrichte dienst, aan opdrachtnemer kenbaar wordt gemaakt.
II. Reclames als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
III. In geval van een gegronde reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever reeds betaald honorarium.
IV. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van fouten in de opdracht of door onjuiste informatie door de opdrachtgever of het niet (tijdig) ter beschikking stellen van materialen of faciliteiten door opdrachtgever.

X. Leveringstermijn
I. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

XI. Opzegging en annulering
I. Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.
II. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
III. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakt kosten te vergoeden: alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op de vergoeding wegens winstderving.
IV. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaarheid verzuim te zijn:
a. in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
b. bij faillissement of surseance van betaling van zichzelf dan wel zijn onderneming.
c. bij liquidatie van zijn bedrijf
V. De opdrachtnemer heeft in deze gevallen het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

XII. Aansprakelijkheid
I. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach kan worden verwacht.
II. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt GevoeligSterk u aan om contact op te nemen met uw huisarts. Het advies en werkwijze van GevoeligSterk is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. GevoeligSterk sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door GevoeligSterk, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de zijde van GevoeligSterk. Een coachingsessie, of andere aanvullende diensten van GevoeligSterk vervangen in geen enkel geval medische behandelingen of begeleiding. Heeft u of uw kind fysieke klachten, gezondheidsklachten meldt u dit dan tijdig aan de coach van GevoeligSterk. Raadpleeg eventueel uw arts voordat u of uw kind aan coaching of activiteiten deelneemt.

Coaching en begeleiding van praktijk GevoeligSterk is laagdrempelige en oplossingsgerichte coaching. GevoeligSterk werkt met wat men kan benoemen als ‘alledaagse problematiek’ of uitdagingen waar ouder en kind van deze tijd mee te maken kunnen hebben. Ouders hebben zorgen om hun kind wat zich vooral uit in specifiek gedrag als slaapmoeilijkheden, angst, verdriet, onrust, gebrek aan zelfvertrouwen, niet medisch verklaarbare buikpijn of hoofdpijn. De beleving van ouder en kind staat centraal. Wanneer blijkt dat de kennis en kunde van de coach van GevoeligSterk ontoereikend betreft de hulpvraag zal er worden doorverwezen naar bijvoorbeeld specialistische zorghulpverlening. Bij afname van individuele coaching of begeleiding zal in het intake gesprek gevraagd worden naar o.a. medische bijzonderheden en verleden, eventueel traumatische ervaringen of eerdere hulp- en zorgverlening voor uw kind of gezin. Meldt u alle zaken die van invloed kunnen zijn op het welbevinden van uw kind en uw gezin. Zo kan er beter worden ingeschat of GevoeligSterk u de juiste hulp en begeleiding kan bieden. Heeft u het idee dat dergelijke informatie over uw kind ook van belang is bij het volgen van een groepsworkshop, meldt u deze informatie dan persoonlijk en ruim voor het plaatsvinden van de activiteit.
GevoeligSterk is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding of coaching voor het kind. De gezaghebbende ouder welke een afspraak maakt bij de praktijk draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding van het kind en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. GevoeligSterk kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

GevoeligSterk gaat vertrouwelijk om met de informatie verkregen van cliënten. Bij aanmelding wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens als namen, adres, telefoonnummer en emailadres. Tijdens de sessies wordt gevraagd relevante informatie met de coach te delen. Alleen relevante informatie wordt schriftelijk genoteerd en ook gedocumenteerd. U kunt indien wenselijk ten alle tijden deze informatie opvragen en inzien. Zie ook het privacy policy van praktijk GevoeligSterk.

Ook informatie gegeven door minderjarige kinderen wordt vertrouwelijk behandeld. GevoeligSterk houdt hier ook rekening mee wanneer informatie gecommuniceerd wordt met ouders/verzorgers van het minderjarige kind. GevoeligSterk handelt met respect naar en medeweten van het kind. GevoeligSterk zal de ouders/verzorgers ten alle tijde informatie kunnen verstrekken over de inhoud, opbouw en oefeningen van de sessies. Een sessie met het kind duurt ongeveer 50 minuten. Hierna is er kort de gelegenheid voor de ouders/verzorgers om te zien/ bespreken wat door het kind is gedaan. Indien er overleg met derden nodig wordt geacht in het belang van het kind, zal er altijd eerst toestemming worden gevraagd aan de ouders/verzorgers. In het geval van coachingssessies met kinderen vanaf 12 jaar  en ouder wordt ook aan het kind toestemming gevraagd voor het gebruik van persoonsgegevens.

De ouders/verzorgers dienen tijdens coachingssessies van hun kind of workshops waar hun kind aan deelneemt telefonisch bereikbaar te zijn.

Verplicht tot melden

Indien GevoeligSterk gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld zal GevoeligSterk het gesprek hierover aangaan met de ouders/ verzorgers. Wanneer hierover geen gesprek mogelijk is, zal dit worden gemeld bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

XIII. Overmacht
I. In geval van ziekte of tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.
II. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

XIV. Vervaltermijn
I. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

XV. Toepasselijk recht
I. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
II. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.
III. Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de beroeporganisatie waarbij de coach is aangesloten, dan is de coach gehouden aan de bepalingen van haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van desbetreffende beroepsorganisatie zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan.

GevoeligSterk is aangesloten De Nederlandse Federatie Gezondsheidszorg, ingeschreven binnen het coachregister.

Januari 2024
Jeanette Sjardijn-Brandse
K.v.K. nr. 52955990
BTW id: NL001573432B21