Algemene Voorwaarden

 

Afspraken vinden, tenzij anders overeengekomen, op de praktijklocatie: op Hodenpijl Rijksstraatweg 20-22 te Schipluiden. Afspraken online vinden plaats via Skype.

GevoeligSterk (eerder Kind&Kracht) is opgericht op 17 juni 2011 door J.E. Sjardijn – Brandse te Maassluis onder kvk nummer: 52955990. Hoofdactiviteiten zijn het bieden van coaching en begeleiding aan ouders/verzorgers, jongeren en kinderen. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven en workshops voor kinderen, ouders, leerkrachten/leidsters en andere professionals/ geïnteresseerden.

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van GevoeligSterk  zijn algemene voorwaarden en spelregels van kracht.  U kunt deze voorwaarden lezen op de website en opvragen bij GevoeligSterk. Wanneer u sessies, cursussen of andere diensten van GevoeligSterk afneemt, gaat u daarbij akkoord met de hieronder beschreven algemene voorwaarden en spelregels.

Afspraak

In de praktijk wordt er gewerkt op afspraak. U kunt zowel telefonisch als per email een afspraak maken. Een afspraak staat pas vast wanneer u daar een mondelinge of schriftelijke (per email) bevestiging van heeft ontvangen.

Locatie

Afspraken vinden, tenzij anders overeengekomen, op de praktijklocatie: op Hodenpijl Rijksstraatweg 20-22 te Schipluiden. Afspraken online vinden plaats via Skype. Voorwaarde om deze sessies te kunnen laten plaatsvinden is dat aanvrager zorgt voor uitvoering van aangegeven benodigdheden zoals intake formulier en skypegegevens, werkende apparatuur. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden heeft praktijk GevoeligSterk het recht de afspraak te annuleren.

Tarieven

Actuele tarieven staan vermeld op de website van GevoeligSterk. De tarieven kunnen tussentijds worden aangepast door GevoeligSterk.

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor een sessie worden vooraf overgemaakt aan de hand van de verkregen betalingsgegevens of kunnen wanneer zo afgesproken ter plaatse á contant afgerekend. U ontvangt een digitale factuur. Bij afname van een langer traject (3 sessies of meer) kan in overleg ook in twee termijnen betaald worden. Het eerste termijn bij aanvang en het tweede halverwege het proces van coaching en begeleiding. Betaling dient te gebeuren binnen 10 dagen na factuurdatum. Facturen worden verstuurd per email, tenzij anders overeengekomen. Wanneer er niet binnen het aangegeven termijn  betaald wordt stuurt GevoeligSterk een betalingsherinnering. Hierbij worden administratie kosten en eventueel wettelijk vastgestelde rente in rekening gebracht. Bij betalingsachterstand is GevoeligSterk gerechtigd verdere coaching/begeleiding op te schorten, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Betaling afspraken online, fotoreading (baby- en kinderfluisteren) of healing op afstand:

Bij het maken van de afspraak krijgt u informatie betreft de betaling van deze dienst. Bij het werken op afstand geldt in alle gevallen dat de  kosten uiterlijk twee werkdagen voordat de afspraak plaats zal vinden volledig zijn voldaan. U krijgt na het maken van de afspraak een factuur toegestuurd waarop betalingsinformatie omschreven is. Betreft foto reading: na betaling ontvangt u binnen uiterlijk 3 dagen een uitgebreid verslag van de reading in een PDF document per email. Bij niet voldoen aan het gestelde betalingstermijn is GevoeligSterk gerechtigd de gemaakte afspraak te annuleren.

Annulering

Indien uw gemaakte afspraak niet door kan gaan, dient u deze ten minste 24 uur van te voren te annuleren. Wanneer u dit niet doet worden er voor de gereserveerde tijd kosten in rekening gebracht. Uiterlijk 24 uur van te voren kan een afspraak alleen telefonisch worden afgezegd. Per email kan een afspraak uiterlijk 48 uur voor de geplande afspraak worden afgezegd.

Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt GevoeligSterk u aan om contact op te nemen met uw huisarts. Het advies en werkwijze van GevoeligSterk is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. GevoeligSterk sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door GevoeligSterk, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de zijde van GevoeligSterk. Een coachingsessie, energiebehandeling of andere diensten van GevoeligSterk vervangen in geen enkel geval medische behandelingen of begeleiding. Heeft u of uw kind fysieke klachten, gezondheidsklachten meldt u dit dan tijdig aan de coach van GevoeligSterk. Raadpleeg eventueel uw arts voordat u of uw kind aan activiteiten deelneemt.

Coaching en begeleiding van praktijk GevoeligSterk is laagdrempelige en oplossingsgerichte coaching. GevoeligSterk werkt met wat men kan benoemen als ‘alledaagse problematiek’ of uitdagingen waar ouder en kind van deze tijd mee te maken kunnen hebben. Ouders hebben zorgen om hun kind wat zich vooral uit in specifiek gedrag als slaapmoeilijkheden, angst, verdriet, onrust, gebrek aan zelfvertrouwen, niet medisch verklaarbare buikpijn of hoofdpijn. De beleving van ouder en kind staat centraal. Wanneer blijkt dat de kennis en kunde van de coach van GevoeligSterk ontoereikend betreft de hulpvraag zal er worden doorverwezen naar bijvoorbeeld specialistische zorghulpverlening. Bij afname van individuele coaching of begeleiding zal in het intake gesprek gevraagd worden naar o.a. medische bijzonderheden en verleden, eventueel traumatische ervaringen of eerdere hulp- en zorgverlening voor uw kind of gezin. Meldt u alle zaken die van invloed kunnen zijn op het welbevinden van uw kind en uw gezin. Zo kan er beter worden ingeschat of GevoeligSterk u de juiste hulp en begeleiding kan bieden. Heeft u het idee dat dergelijke informatie over uw kind ook van belang is bij het volgen van een groepsworkshop, zoals de KrachtCirkel bijvoorbeeld, meldt u deze informatie dan persoonlijk en ruim voor het plaatsvinden van de activiteit.

GevoeligSterk is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding of coaching voor het kind. De gezaghebbende ouder welke een afspraak maakt bij de praktijk draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding van het kind en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. GevoeligSterk kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid

GevoeligSterk gaat vertrouwelijk om met de informatie verkregen van cliënten. Ook informatie gegeven door minderjarige kinderen wordt vertrouwelijk behandeld. GevoeligSterk houdt hier ook rekening mee wanneer informatie gecommuniceerd wordt met ouders/verzorgers van het minderjarige kind. GevoeligSterk handelt met respect naar en medeweten van het kind. GevoeligSterk zal de ouders/verzorgers ten alle tijde informatie kunnen verstrekken over de inhoud, opbouw en oefeningen van de sessies. Een sessie met het kind duurt ongeveer 50 minuten. Hierna is er kort de gelegenheid voor de ouders/verzorgers om te zien/ bespreken wat door het kind is gedaan. Indien er overleg met derden nodig wordt geacht in het belang van het kind, zal er altijd eerst toestemming worden gevraagd aan de ouders/verzorgers.

Verplicht tot melden

Indien GevoeligSterk gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld zal GevoeligSterk het gesprek hierover aangaan met de ouders/ verzorgers. Wanneer hierover geen gesprek mogelijk is, meldt zij dit bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Overig

De ouders/verzorgers dienen tijdens sessies van hun kind of workshops waar hun kind aan deelneemt  telefonisch bereikbaar te zijn.

GevoeligSterk is aangesloten De Nederlandse Federatie Gezondsheidszorg, ingeschreven binnen het coachregister.

 

Spelregels krachtcirkels, yogalessen en andere workshops

Ouder- en kindlessen peuteryoga, kleuteryoga

De lessen peuteryoga en kleuteryoga worden gegeven in ouder- en kindvorm. Dit betekent dat uw peuter de lessen komt volgen samen met een ouder of grootouder bijvoorbeeld.  Deze verantwoordelijk persoon is meerderjarig. Zorgt u voor gemakkelijk zittende kleding en een handdoek/badlaken tijdens de les. Schoenen zijn niet toegestaan, de lessen kunnen gevolgd worden op blote voeten of sokken. Er is een garderobe aanwezig. Op de verdieping zijn ook toiletten aanwezig. Ouders/verzorgers dienen hun peuter, evt. kleuter in toiletbezoek te begeleiden. Na de les is er tijd voor wat sap of limonade voor de kinderen en thee/ koffie voor de ouders. Daarbij wordt een koekje o.i.d. aangeboden. Ouders dienen zelf rekening te houden met eventuele voedingsvoorschriften en/of diëten. De begeleidende ouder is en blijft tijdens de yogalessen verantwoordelijk voor het kind. GevoeligSterk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade en/of letsel van het kind alsmede van de begeleidende ouder.

KrachtCirkels (workshops voor kinderen met kinderyoga en meer) workshops, trainingen en andere activiteiten voor kinderen.

Gemakkelijk zittende kleding en evt. een handdoek/badlaken is aan te bevelen. Schoenen zijn niet toegestaan in de ruimte, de lessen kunnen gevolgd worden op blote voeten of sokken. Er is een garderobe aanwezig. Op de verdieping zijn toiletten aanwezig. Als ouder/ verzorger brengt u GevoeligSterk op de hoogte van eventuele lichamelijke klachten en/of bijzonderheden van uw kind. In een workshop wordt er ook wel sap of limonade aan de kinderen aangeboden. Daarbij wordt vaak ook een koekje o.i.d. aangeboden. Gebruikt uw kind eventuele voedingsvoorschriften en/of diëten dan dient u dit bij aanmelden aan te geven.

Voor iedere workshop of activiteit geldt: zorg dat u en/of uw kind op tijd aanwezig bent/ is. Wanneer de activiteit reeds gestart is heeft GevoeligSterk het recht om u de toegang tot de activiteit te ontzeggen. Als ouder/ verzorger draagt u er zorg voor dat uw kind op tijd aanwezig is voor de activiteit en dat u uw zoon/dochter direct na afloop van de activiteit weer op komt halen. GevoeligSterk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade en/of letsel van het kind.

Betaling Kinderyoga, KrachtCirkels, workshops en activiteiten.

Actuele tarieven  staan vermeld op de website van GevoeligSterk. Na aanmelding wordt de wijze van betaling en het betalingstermijn aangegeven. Wanneer er niet binnen het aangegeven termijn  betaald wordt, zal GevoeligSterk u mondeling of telefonisch of per email aan betaling herinneren. Bij betalingsachterstand is GevoeligSterk gerechtigd u en uw kind de toegang tot de lessen of workshops te ontzeggen, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

Aanmelden en annulering

Graag aanmelden via email of per telefoon. Wanneer u een éénmalige workshop wilt annuleren doet u dit dan tijdig, in ieder geval 24 u voor aanvang van de betreffende bijeenkomst per telefoon of per email. U bent zeker van een plek in een cursus, workshop of lessenreeks wanneer u aan betaling heeft voldaan. Wanneer er sprake is van een lessenreeks of cursus welke bestaat uit meerdere bijeenkomsten en u of uw zoon/dochter een bijeenkomst moet missen, verneem ik dit graag tijdig per telefoon of e-mailbericht. Er kan geen restitutie plaatsvinden m.b.t. het missen van een bijeenkomst. Een cursus, workshop of training kan tot uiterlijk één week van te voren worden geannuleerd. Bij afmelden binnen een week voor aanvang kan er helaas geen restitutie plaatsvinden.

 

De ouders/verzorgers dienen tijdens krachtcirkels, yogalessen of workshops waar hun kind aan deelneemt  telefonisch bereikbaar te zijn.

 

GevoeligSterk Maassluis, januari 2017